Wij staan voor u klaar  0314 - 399 088

Eigen levering + montage
2500m² Showroom
Gratis 3D-tekening op maat
Nederland en België

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden

Inhoud algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van onze voorwaarden 2. Algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden 3. Aanbiedingen 4. Afspraken 5. Overeenkomst 6. Wijziging der opdracht 7. Prijzen 8. Annulering 9. Levering 10. Transport & Risico 11. Ontvangst & retour van zaken 12. Eigendomsvoorbehoud 13. Overdragen van rechten 14. Garantie 15. Aansprakelijkheid 16. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming 17. Reclames 18. Betaling 19. Rente en kosten 20. Toepasselijk recht 21. Geschillen

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van onze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop en levering van zowel gebruikte als nieuwe zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk anders met Multi Ratio b.v. is overeengekomen.
2. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Multi Ratio b.v. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s) (waaronder tevens winkelpersoneel wordt verstaan), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
3. Verwijst een wederpartij bij het sluiten der overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst Multi Ratio b.v. deze voorwaarden nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Multi Ratio b.v. schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.
4. Een exemplaar van deze voorwaarden dient vóór of bij het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij te worden overlegd. Bij offertes, orderbevestiging/opdrachtformulieren en overeenkomsten worden deze voorwaarden bijgevoegd of zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden.

 
Artikel 2: Algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden
1. Multi Ratio b.v. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Multi Ratio b.v. onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden.
3. Algemene voorwaarden worden slechts door Multi Ratio b.v. aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie.
4. Indien Multi Ratio b.v. bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de wederpartij heeft gemaakt, kan de wederpartij bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
 
Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van de vertegenwoordigers en/of werknemers van Multi Ratio b.v. zijn vrijblijvend.
2. Vermelding van maten en/of gewichten, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstellingen, vermogen en kwaliteit e.d. geschiedt zo nauwkeurig mogelijk.
3. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen en schema's blijven het eigendom van Multi Ratio b.v. en mogen zonder schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of aan derden ter hand gesteld dan wel ter inzage gegeven.
4. Een aanbieding is slechts bindend indien deze schriftelijk is bevestigd. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
5. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Multi Ratio b.v. niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
6. Multi Ratio b.v. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. 
 
Artikel 4: Afspraken
Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van Multi Ratio b.v. Binden de laatste niet, voor zover ze door Multi Ratio b.v. niet schriftelijk zijn bevestigd, dan wel doordat Multi Ratio b.v. geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven. Als ondergeschikten worden in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen volmacht hebben.

Artikel 5: Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Multi Ratio b.v. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel doordat Multi Ratio b.v. geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering voldoet.
2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door Multi Ratio b.v., zijn personeel of namens Multi Ratio b.v. gedaan door zijn verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Multi Ratio b.v. slechts deze indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd, dan wel doordat Multi Ratio b.v. geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering geeft.
4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de faktuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5. Elke overeenkomst wordt door Multi Ratio b.v. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van Multi Ratio b.v. voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Multi Ratio b.v. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Multi Ratio b.v. is ten allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling van de ordersom te verlangen.
6. Multi Ratio b.v. is bevoegd om indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Een en ander gebeurt zonodig in overleg. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.
7. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door Multi Ratio b.v. zijn aangenomen, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
8. Indien monsters zijn getoond of verstrekt dienen deze om een indruk te geven van het te leveren product. Deze monsters zijn echter niet bepalend voor de samenstelling en/of kwaliteit.
 
Artikel 6: Wijziging der opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Multi Ratio b.v. ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen leveringstijd door Multi Ratio b.v. buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 
Artikel 7: Prijzen
1. Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door een redelijkerwijs onvoorzienbare prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Multi Ratio gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
3. In het geval van een kostprijsverhoging, conform lid 2, binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de wederpartij daarvan kennis heeft genomen, te annuleren door middel van een aangetekend schrijven, en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
4. Een overeengekomen prijs is voor Multi Ratio b.v. slechts bindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen kwantum zaken waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in één opdracht van hem besteld wordt en volgens overeenkomst wordt afgenomen en betaald.
 
Artikel 8: Annulering
Ingeval van niet-betaling van een opeisbare vordering, aanvraag tot surséance van betaling door de wederpartij, faillissement van de wederpartij of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, heeft Multi Ratio b.v. het recht de koopovereenkomst of dat gedeelte daarvan hetwelk nog uitgevoerd moet worden, te annuleren onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 
Artikel 9: Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn.
2. Aan de leveringsplicht van Multi Ratio b.v. zal zijn voldaan door de zaken éénmaal aan de wederpartij aan te bieden. Het ontvangstbewijs ondertekend door de wederpartij of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
3. De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Multi Ratio b.v. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zal hij aan de wederpartij daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
4. Multi Ratio b.v. is ten aanzien van de overschrijding van afgesproken leveringstijden slechts aansprakelijk, nadat hem een redelijke tijd voor nakoming is geboden en nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld.
5. De leveringstijd gaat in nadat de overeenkomst is afgesloten, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Multi Ratio b.v. en betaling, indien en voorzover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
6. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Multi Ratio b.v. naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, worden voldaan binnen de betalingstermijn als opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij met de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Meer of minder levering: Multi Ratio heeft het recht om 10% meer of minder te leveren tegen een redelijke verrekenprijs indien het zaken betreft die zij van derden betrekt onder een meer /minder clausule en /of indien het zaken betreft waarbij hij rekening moet houden met uitschot, aanvullende materialen, productieverlies e.d. factoren. 
 
Artikel 10: Transport & Risico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Multi Ratio b.v. is verstrekt, door Multi Ratio b.v. naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
2. Alle verschuldigde vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stationsopslag, bewakings- en inklaringskosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Zaken, ook die welke franco geleverd worden of die op paginanaam van Multi Ratio b.v. reizen, reizen voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn, zulks terwijl de afzending geldt als levering. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit voor Multi Ratio b.v. op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
4. Het transport wordt door Multi Ratio b.v. alleen verzekerd, indien de wederpartij zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.
 
Artikel 11: Ontvangst & retour van zaken
1. Indien de wederpartij de gekochte zaken weigert in ontvangst te nemen of aan Multi Ratio b.v. retourneert zonder dat Multi Ratio b.v. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, is Multi Ratio b.v. gerechtigd de geweigerde of geretourneerde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en ter beschikking van de wederpartij te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid.
2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard door Multi Ratio b.v., ontheffen de wederpartij in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting.
3. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Multi Ratio b.v. genomen maatregelen voortvloeiend, is de gespecificeerde opgave van Multi Ratio b.v. voor de wederpartij bindend.
4. Retourzendingen reizen voor rekening van de wederpartij, behalve in het geval dat zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van Multi Ratio b.v.
5. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van het geen de wederpartij terzake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van Multi Ratio b.v.
2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, niet /niet behoorlijke /niet tijdige nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal Multi Ratio b.v. het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde docht onverminderd zijn rechten om vergoeding te verlangen voor rente, gederfde winst of schade. In die gevallen is elke vordering welke Multi Ratio b.v. ten last van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
3. De wederpartij is verplicht Multi Ratio b.v. terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op het geen door Multi Ratio b.v. is geleverd, voorzover dit (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer er sprake is van een onder bewindstelling, onder curatele stelling, liquidatie of overlijden.
4. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.
 
Artikel 13: Overdragen van rechten
Het is de wederpartij niet toegestaan om zijn rechten c.q. verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst gesloten met Multi Ratio b.v. over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Multi Ratio b.v.
 
Artikel 14: Garantie
1. Multi Ratio b.v. verleend op de geleverde zaken dezelfde garantie die de (toe)leverancier van bedoelde zaken daarop verleent.
2. Elke garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:
Zelf wijzigingen in of reparaties aan het verrichte of geleverde verricht heeft of door derden heeft laten verrichten.
Het geleverde voor andere dan de beoogde doeleinden gebruikt, of anders dan door Multi Ratio b.v. op naar zijn oordeel onoordeelkundige wijze heeft behandeld, opgeslagen of onderhouden.
3. Op gebruikte zaken wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 
Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Multi Ratio b.v. krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid van billijkheid is hij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.
Fouten en /of gebreken in een product die door de wederpartij bij goedkeuring van het desbetreffende product niet zijn geconstateerd, mits deze fouten en /of gebreken redelijkerwijze te constateren waren.
2. De aansprakelijkheid van Multi Ratio b.v. reikt nimmer verder dan die van zijn (toe)leveranciers.
3. Multi Ratio b.v. is niet aansprakelijkheid voor vertraging in geval van c.q. schade aan door hem geleverde zaken tijdens een niet door hem verzorgd transport.
4. Multi Ratio b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en /of onoordeelkundig verwerken en /of gebruiken van door hem geleverde zaken, tenzij deze te wijten zijn aan zijn opzet of grove schuld. De (toe)leveranciers van Multi Ratio b.v. dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde zaken.
5. Multi Ratio b.v. is niet aansprakelijk voor maatverschillen die tussen de verschillende fabrikanten worden aangehouden.
6. Multi Ratio b.v. is niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits- en /of kleurkeuze van de wederpartij.
7. De aansprakelijkheid van Multi Ratio b.v. is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is.
8. De artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassingen.
 
Artikel 16: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Multi Ratio b.v. en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Multi Ratio b.v., transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Multi Ratio b.v. c.q. bij zijn (toe)leveranciers, alsmede wanprestatie door zijn leveranciers waardoor Multi Ratio b.v. zijn verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
2. Indien naar het oordeel van Multi Ratio b.v. de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Multi Ratio b.v. is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
5. Multi Ratio b.v. heeft het recht zich ook op een niet toerkenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door hem geleverd had moeten zijn.
 
Artikel 17: Reclames
1. Reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst der zaken door de wederpartij, of acht dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken, bij aangetekend schrijven aan Multi Ratio b.v. te worden medegedeeld. Reclames wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen door de wederpartij op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op reclame.
2. Reclames over facturen dienen binnen vijf dagen na ontvangst door de wederpartij schriftelijk middels aangetekend schrijven door Multi Ratio b.v. te zijn ontvangen.
3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
4. De wederpartij is niet gerechtigd de zaken waarover hij reclameert zonder schriftelijke toestemming van Multi Ratio b.v. terug te zenden.
5. Het reclamerecht van de wederpartij vervalt indien hij Multi Ratio b.v. niet in staat stelt de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de reclame gegrond is, zal Multi Ratio b.v. te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken waarop de factuur betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis te vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde zaken.
 
Artikel 18: Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door Multi Ratio b.v. aangewezen bank- of girorekening, op een nader te bepalen tijdstip. De op de bank /giro afschriften van Multi Ratio b.v. aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Multi Ratio b.v. gemaakte invorderingskosten en /of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. De betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
3. Indien de wederpartij met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is Multi Ratio b.v. gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke de wederpartij een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Multi Ratio b.v. om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen hij op dat moment te vorderen heeft en onverminderd het recht van Multi Ratio b.v. op schadevergoeding volgens artikel 12 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.
4. In gevallen dat de wederpartij:
a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd
b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld
c. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt
d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen
e.Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doestelling van zijn bedrijf
heeft Multi Ratio b.v. door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij opgrond van de door Multi Ratio b.v. verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Multi Ratio b.v. op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
 
Artikel 19: Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en een rente 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00
 
Artikel 20: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met een in het buitenland woonachtige of gevestigde wederpartij, is het Nederlandse recht van toepassing.
 
Artikel 21: Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen het vestigingsgebied van Multi Ratio b.v., zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Multi Ratio b.v. om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.